FONT d'aquesta introducció: http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3

EXPLICACIÓ: QUÈ ÉS UNA RÚBRICA O MATRIU DE VALORACIÓ


Una Matriu de Valoració (Rúbrica - Rubric en anglès) facilita la qualificació de l'acompliment de l'estudiant en les àrees del currículum (matèries o temes) que són complexes, imprecises i subjectives. Aquesta Matriu podria explicar-se com un llistat del conjunt de criteris específics i fonamentals que permeten valorar l'aprenentatge, els coneixements i / o les competències, assolits per l'estudiant en un treball o matèria particular.

Amb aquesta finalitat s'estableix una gradació (nivells) de la qualitat dels diferents criteris amb què es pot desenvolupar un objectiu, una competència, un contingut o qualsevol altre tipus de tasca que es duga a terme en el procés d'aprenentatge.

Generalment es dissenya de manera que l'estudiant puga ser avaluat en forma "objectiva" i consistent. Al mateix temps permet al professor especificar clarament què espera de l'estudiant i quins són els criteris amb què es qualificaran una fita prèviament establerta, un treball, una presentació o un informe escrit, d'acord amb el tipus d'activitat que desenvolupe amb els alumnes.

D'acord doncs amb tot això, una Matriu de valoració serveix per esbrinar com està aprenent l'estudiant, i en aquest sentit es pot considerar com una eina d'avaluació formativa, quan es converteix en part integral del procés d'aprenentatge. Això s'aconsegueix en les següents situacions: quan als estudiants se'ls involucra en el procés d'avaluació del seu propi treball (autoavaluació), del treball dels seus companys o quan l'estudiant, familiaritzat ja amb la Matriu de valoració, participa en el seu disseny.

Si partim de la premissa que l'avaluació té com a propòsit fonamental proporcionar informació sobre els diferents moments de l'aprenentatge dels estudiants, aquesta eina ofereix avantatges clars com ara són:

 1. És poderosa per al mestre i per avaluar
 2. Promou expectatives sanes d'aprenentatge ja que clarifica quins són els objectius del mestre i de quina manera poden assolir els estudiants
 3. Enfoca al mestre perquè determine de manera específica els criteris amb els quals mesurarà i documentarà el progrés de l'estudiant
 4. Permet al mestre descriure qualitativament els diferents nivells d'assoliment que l'estudiant ha d'assolir
 5. Permet que els estudiants coneguen els criteris de qualificació amb què seran avaluats
 6. Aclareix a l'estudiant quins són els criteris que ha d'utilitzar en avaluar el seu treball i el dels seus companys
 7. Permet que l'estudiant avalue i faça una revisió final als seus treball, abans de lliurar-los al professor.
 8. Indica amb claredat a l'estudiant les àrees en què té mancances i amb aquest coneixement li facilita planejar amb el mestre els correctius a aplicar
 9. Proveeix al mestre informació de retorn sobre l'efectivitat del procés d'ensenyament que utilitza
 10. Proporciona als estudiants retroalimentació sobre les seues fortaleses i debilitats en les àrees que han de millorar
 11. Redueix la subjectivitat en l'avaluació
 12. Promou la responsabilitat
 13. Ajuda a mantenir els èxits de l'objectiu d'aprenentatge centrat en els estàndards d'acompliment establerts i en el treball de l'estudiant.
 14. Proporciona criteris específics per mesurar i documentar el progrés de l'estudiant
 15. És fàcil d'utilitzar i d'explicar

Es pot parlar de dos tipus de Matrius de Valoració, la comprensiva (total) i l'Analítica.

A la comprehensiva el professor avalua la totalitat del procés o producte sense jutjar per separat les parts que el componen. En contraposició, amb la Matriu de valoració Analítica el professor avalua inicialment, per separat, les diferents parts del producte o acompliment i després suma la puntuació d'aquestes per obtenir una qualificació total (Moskal, 2000; Nitko, 2001)

Les matrius comprehensives regularment s'utilitzen quan es poden acceptar petits errors en alguna de les parts del procés, sense que elles alteren la bona qualitat del producte final. Són més apropiades quan les activitats d'acompliment requereixen que l'estudiant produesca una resposta sense que necessàriament hi haja una resposta correcta única. L'objectiu dels treballs o exercicis que en aquesta forma es qualifiquen se centren en la qualitat, domini o comprensió generals tant del contingut específic com de les habilitats que inclou l'avaluació en un procés unidimensional.

L'ús de les Matrius de Valoració comprehensiva per qualificar, pot resultar en un procés més ràpid que utilitzar les Matrius Analítiques amb la mateixa finalitat. Això en gran part es deu al fet que el mestre ha de llegir o examinar el producte o acompliment de l'estudiant una sola vegada, per tal de tenir una idea general del que l'estudiant va poder aconseguir. Com que en aquests casos el que es busca és la valoració general gairebé sempre s'usen quan el propòsit de la valoració és per la seua naturalesa sumatiu. Amb aquest tipus de valoració molt poca retroalimentació es pot donar a l'estudiant.

Les matrius analítiques es prefereixen quan se sol·licita en els exercicis una resposta molt enfocada, és a dir, per a situacions en les quals hi ha com a màxim dues respostes vàlides i la creativitat no és important en la resposta. Com s'ha esmentat anteriorment, en aquest cas el procés de qualificació és més lent, especialment perquè s'avaluen individualment diferents habilitats o característiques que requereixen que el mestre examine el producte diverses vegades. Per això tant la seua elaboració com la seua aplicació requereixen temps. Cal destacar, això sí, que l'avantatge d'usar les matrius de valoració analítiques és enorme. La quantitat de retroalimentació que ofereixen per a l'estudiant i el mestre és molt significativa. Els estudiants reben retroalimentació en cada un dels aspectes o característiques avaluats, cosa que no succeeix amb l'enfocament comprensiu. Això fa possible crear un "perfil" de les fortaleses i debilitats específiques de cada estudiant per tal d'establir un curs d'acció per millorar aquestes últimes. És a dir, les matrius de valoració analítica promouen una valoració formativa.