Aprendre sense pensar és faena perduda.external image 20070718klpprcryc_322.Ies.SCO.jpg
Pensar sense aprendre és perillós.
Confuci (s. V aC)

- - - - - -

external image 180px-Antonio_Machado.jpg
Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien,
importa más que el hacerlas.


Antonio Machado (1875-1939).- - - - - - - -

1.-WEBQUESTS i CACERES DEL TRESORUna WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Les WQ són propostes de treball per als estudiants en les quals a partir de la presentació d’una situació relativa a un tema o més (una webquest pot ser temàtica, pluridisciplinària o interdisciplinària), i del seu context, es proposa a l’alumnat la realització d’un treball o d’un projecte en grup, a partir de l’ús d’informació ubicada bàsicament a Internet, la qual ha estat preseleccionada per garantir-ne la qualitat, i que sovint conclou amb una presentació pública.

Els processos esmentats són facilitadors de la transformació de la informació rebuda o localitzada i recuperada, en coneixement construït, a partir de la seva contextualització, de l’atribució de signifi cats, del contrast i coŀlaboració amb els companys i companyes, i de la seva aplicació i utilització pràctica.

De fet, podem considerar el treball amb WQ com una metodologia d’aprenentatge que es du a terme en un marc constructivista i de treball cooperatiu (Adell i Bernabé, en línia), la qual es basa en la gestió i maneig d’informació, a partir de la localització i cerca guiada per la xarxa, i en el seu ús i comunicació.

En les versions actuals, els cinc apartats bàsics de les WQ, organitzats de forma seqüencial, són:

 1. La introducció: explicita els objectius i el context de la WQ.
 2. La tasca: indica allò que l’alumnat ha de fer, els continguts o producte que ha de crear.
 3. El procés: proposa l’organització i planificació de la tasca o treball i s’hi indiquen els recursos i documents de consulta en línia.
 4. L’avaluació: s’hi inclou algunes taules de valoració i de reflexió.
 5. La conclusió: resumeix el que s’ha fet i après.

EXEMPLES de webquests:
Introducció a la WebQuest - Carme Barba et alii


CACERA DEL TRESOR

Una cacera del tresor és un tipus d'activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en una sèrie de preguntes i una llista d'adreces de pàgines web de les quals poden extreure o inferir les respostes. Algunes inclouen una "gran pregunta" al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirides en el procés En aquest text s'explica què és una cacera del tresor, les seves potencialitats didàctiques, on trobar caces ja preparades a Internet i com preparar-les nosaltres mateixos, en funció dels nostres objectius curriculars.

TREBALL PER PROJECTES

Més complex que una cacera del tresor és aquest projecte de treball en 1r de Batxillerat consistent a cobrir els continguts de poesia medieval entre els alumnes d'una classe per mitjà de diferents activitats entre les quals es troba l'ús de les noves tecnologies i el treball cooperatiu:
 1. comentant a classe sis poemes seleccionats de manera dirigida i compartida en grups amb posades en comú;
 2. aprenent a usar el blog portfoli d'aula per a la memòria setmanal;
 3. aprenent a treballar amb Google Drive de manera cooperativa compartint textos i presentacions en grup;
 4. investigant en la xarxa els continguts sobre autors i corrents literaris i elaborant-los per a preparar una exposició oral amb presentacions; gran part dels continguts se'ls presenta en el wiki del curs: http://primerdebat.wikispaces.com/Hist%C3%B2ria+de+la+Llengua+i+la+Literatura ;
 5. durant l'elaboració de la investigació, els estudiants comparteixen textos i presentacions amb els professors per a rebre retroalimentació i ajuda si cal;
 6. els estudiants exposen a classe els seus treballs i són valorats mitjançant rúbriques pels companys i pel professor;
 7. al final de l'activitat, els professors fan una selecció dels millors treballs produïts pels grups i n'elaboren un manual per a tots els alumnes; l'hauran d'estudiar per a l'examen;
 8. els alumnes estudien els seus materials escrits i amb power points. Entretant han treballat en grup de manera cooperativa i en línia per mitjà de Google Drive per a compartir escrits i presentacions.

Seqüències explicades en aquestes entrades del blog d'aula:
  1. http://primerdebat.blogspot.com.es/2012/10/guia-de-comentari-dels-sis-poemes.html
  2. http://primerdebat.blogspot.com.es/2012/10/comencem-preparar-els-treballs-de.html
  3. http://primerdebat.blogspot.com.es/2012/10/rubriques-per-valorar-activitats.html
  4. http://primerdebat.blogspot.com.es/2012/11/temari-complet-de-literatura-medieval.html (Visitar les presentacions dels alumnes que estan enllaçades)

IMATGE MOSTRA D'INTERACCIÓ DURANT EL TREBALL
Drive-051-Interacció als comentaris.jpgAMPLIACIÓ SOBRE WEBQUESTS I CACERES DEL TRESOR

Pots esbrinar més coses sobre la webquest visitant aquesta altra pàgina del wiki: WebQuest i Cacera del Tresor o els enllaços que segueixen:

 1. -WIKI TALLER DE WEBQUEST 'IMAGINAR PARA APRENDER': http://imaginarparaemprender.wikispaces.com/introduccion
 2. -Entrada de blog: Imaginar para aprender (sobre el taller de WebQuest): http://www.educacontic.es/blog/imaginar-para-emprender
 3. -Document Pdf sobre l'experiència anterior: Emprender con las Webquests http://issuu.com/aula21/docs/emprenderconlaswebquests#download
 4. Introducció explicada al wiki Aprén-TIC: http://aprentic.wikispaces.com/Webquest+i+caceres2.-Usos didàctics d'EDU.GLOGSTER, el pòster digital


2.1.Per a què podem utilitzar un glogster


Glogster és una ferramenta d'Internet per a crear murals (o 'glogs') en línia. És versàtil, de fàcil ús i de gran rendibilitat didàctica per a qualsevol assignatura del currículum.

Permet crear i compartir en la xarxa els projectes elaborats per l'alumnat, ja siga individualment o col·lectiva. El 'glog', a més de poder-se imprimir com podreu veure en aquesta exposició, s'incrusta en qualsevol web, blog o wiki per fer-lo visible.

Glogster permet incorporar fàcilment textos, enllaços a altres pàgines web, imatges i arxius d'àudio i vídeo, presentacions power point, etc, bé des del nostre ordinador o bé des de la pròpia web.

A més, un dels grans avantatges en el terreny multimèdia de Glogster és la possibilitat de gravar àudio i vídeo des del propi programa. Només cal comptar amb micròfon o webcam.

Finalment, ofereix una gran varietat d'estils de disseny per anar configurant els diferents espais que formen part del pòster: marcs per a les imatges, reproductors d'àudio i vídeo, títols, bufetes de text, fons, objectes... En definitiva, parlem de cartells interactius i multimèdia.

Per a què podem utilitzar un 'glog'?

Com a suport de produccions orals, presentació de projectes d'investigació, cartells de divulgació i animació sobre lectures, anuncis, campanyes publicitàries, guies turístiques, biografies, reportatges, resums de temes, proposar projectes de treball o seqüències didàctiques... i mil finalitats que se'ns poden acudir...

Extret del blog:
http://www.educacontic.es/blog/glogster-algo-mas-que-un-cartel


2.2.Elaboració de manifestos (gènere textual)


Exposició de Manifestos a l'IES Joanot Martorell de València on PhotoPeach

 1. -http://portfoli3.wikispaces.com/7-El+Manifest
 2. -Text previ al disseny del pòster, avaluat i comentat: http://portfoli3.wikispaces.com/4A-Alcalde
 3. -1a exposició de pòsters: http://portfoli3.wikispaces.com/2B-Exposici%C3%B3+de+p%C3%B2sters
 4. -Enllaços amb tots els pòsters de la 1a exposició: http://portfoli3.wikispaces.com/2A-P%C3%B2sters+Reunits
 5. -Fotos i video explicatiu de la II Exposició de Pòsters sobre manifestos: http://portfoli4.wikispaces.com/Fent+i+penjant+els+p%C3%B2sters
 6. -2n recull de pòsters (II exposició), en format Pdf: http://portfoli4.wikispaces.com/P%C3%B2sters+Digitals+en+Pdf
 7. -Exemple d'elaboració del manifest per una alumna: http://portfoli4.wikispaces.com/4V-21-3a

Pòsters basats en les lectures de classe:
http://portfoli4.wikispaces.com/P%C3%B2sters+Digitals+en+Pdf


3.RÚBRIQUES O MATRIUS D'AVALUACIÓ

PER A AVALUAR COMPETÈNCIES, PROCESSOS I RESULTATS DE LES ACTIVITATS D'APRENENTATGE:

http://primerdebat.wikispaces.com/R%C3%BAbriques+d%27avaluaci%C3%B34.ACTIVITATS TIC AMB LA LECTURA


FÒRUM, PÒSTERS DIGITALS I TERTÚLIA DIALÒGICA, 4t ESO: Llibre LA MOSCA, de Gemma Pascual

Activitats TIC amb el relat 'La mosca'- 4t ESO fet per Antoni de la Torre on Vimeo.


-
Gemma Pasqual on PhotoPeach

-

El relat digital en un projecte de lectura i creació-Videopòster from Antoni de la Torre on Vimeo.

1.-Vull relatar breument el projecte de lectura a 4t ESO amb el llibre de Jordi Sierra i Fabra Pel·lícula Verge, Contes Perversos, durant el primer trimestre del curs 2009-2010. El llibre conté 22 relats molt durs al voltant de la violència i l'explotació d'infants i joves arreu del món.

2.-En l'alfabetitzacio digital de l'alumnat que propugne al costat de la lectura d'obres literàries i de textos funcionals, el llibre de Jordi Sierra planteja unes possibilitats d'investigació, debat i creació extraordinàries. L'entorn del wiki ens obri un gran camí de motivació per a la lectura i el treball en grup.

3.-La plataforma WIKI ens serveix molt bé per a desplegar un treball cooperatiu en què l'alumnat coneix els terminis de cada activitat, compta amb els tutorials necessaris i els enllaços de recerca, presenta els treballs escrits i multimèdia, genera discussions al fòrum i finalment comenta i vota els seus treballs.

4.-En la portalada del wiki enumerem la seqüència d'activitats de què consta el projecte de lectura i creació. Per a començar a publicar, cada alumne ha creat un compte al wiki i ha aprés a utilitzar la barra d'edició de text i d'incrustació de fotos i vídeos.

5.-En la portalada també assignem els terminis d'execució de les activitats al llarg del trimestre. La barra lateral de navegació del wiki indexa i ordena els espais de publicació i les pàgines d'ajuda amb consells i tutorials per a fer cadascuna de les pràctiques individuals o en grup.

6.-Abans de començar la lectura investiguem a internet sobre l'autor: Busquem i escoltem podcasts d'entrevistes de ràdio i les incrustem al wiki. A classe parlem de l'afany de superació de Jordi Sierra i dels llibres que en coneixem.

7.-També investiguem en les webs de vídeo com ara YouYube quins documents sobre l'autor i els seus llibres poden ser més informatius. Els veiem i n'incrustem els més interessants. Ara ja podem començar el procés de lectura.

8.-Marquem dues setmanes per a llegir el recull de contes que és Pel·lícula Verge. Cada setmana en llegim la meitat i els debatem a la biblioteca. S'hi resumeix oralment i l'alumnat comenta algun dels tres fragments que ha subratllat tot explicant les seues impressions.

9.-En acabar la lectura, cada alumne tria una història per a redactar un altre final narratiu tot mantenint l'estil. Aquest final el publica al wiki i el professor el corregeix en pantalla perquè puga contrastar a dos colors el seu escrit original, el text definitiu i les correccions practicades.

10.-L'activitat següent consisteix a cercar en la web una notícia de premsa digital en qualsevol idioma que il·lustre el tema d'un dels 22 relats. Traduïm al valencià la notícia si fa al cas, la reproduïm i l'enllacem amb la font original. Finalment la il·lustrem amb una imatge al·lusiva.

11.-L'última fase és la creació en grup d'un relat digital que narre de forma original una de les històries més motivadores per a l'equip. Guió, fotografia, text a peu d'imatge, música i el programa senzill Fotos Narradas 3 para windows, o d'altres que coneguen ja els alumnes.

12.-S'ha de presentar el concepte de Storytelling o relat en format digital, la forma d'elaborar un petit guió de fotos, de text (escrit o àudio), i de música que acompanye la història. Aquest tipus de narració digital s'ha utilitzat per a l'ensenyament de segones llengües entre d'altres fins.

13.-Es tracten les eines possibles per a crear el relats: Photo Peach, en línia, programa Pinacle, programa Windows Movie Maker, programa Fotos Narradas 3, el més fàcil. S'aborden també possibles idees per a facilitar-ne l'elaboració: models de guions i tècniques de càmera i enquadraments.

14.-La majoria decideix utilitzar el programa més senzill de windows. Per tant jo n'elabore un tutorial en vídeo de 10 minuts amb un programa de captura de moviment en pantalla amb narració inclosa: Camtasia.


15.- Veiem el tutorial a classe o a casa. Alguns alumnes decidiran més tard usar programes més complexos que ja dominen amb el fi de crear dibuixos animats i d'altres faran recurs a la presentació power point que convertiran en video amb un conversor.

16.-Busquem en la xarxa altres experiències amb relats digitals. Alguns instituts ja n'han fet amb finalitats diverses i les publiquen. En seleccionem algunes i les publiquem al wiki com a models. Les veiem i comentem.

17.-En un mes han d'estar elaborats els relats digitals en grup. Cada membre de l'equip executa una tasca i tots poden ser protagonistes. El professor rep directament la majoria dels projectes i molts podran ser corregits textualment abans d'editar la versió definitiva.

18.-S'incrusten al wiki tots els relats digitals que han sigut hostatjats en Vímeo, Dailymotion o YouTube. S'obri un termini de visionat i votació de les 16 històries al mateix wiki. Tot l'alumnat que vulga hi pot votar durant un dia. En aquesta experiència, el relat guanyador ho fa per golejada.

19.-Al llarg d'un mes s'obrin alguns fils de debat al fòrum del wiki per opinar sobre la lectura o sobre el procés de creació narrativa i multimèdia. El relat digital fou l'activitat que més van valorar pel que suposava de treball en equip.

20.-Van dir: “Darrere de cada vídeo hi ha un llarg procés d'elaboració. Hi ha bones fotos, música que et fica en situació, es nota l'esforç i el treball en equip, ens vam divertir, es coneix millor als companys i les companyes, i la tècnica es pot traslladar a altres matèries.”

Espere que us haja interessat aquest projecte. Gràcies.

Antoni de la Torre. València, 11 de desembre de 2010


-

26 relats digitals de 4t ESO en classe de Valencià from Antoni de la Torre on Vimeo.

El videopòster narra en la primera part les etapes seguides per dos grups d'alumnes de Valencià, en 4t ESO a maig de 2011, per a elaborar els seus relats digitals -històries personals- com a treball creatiu posterior a la lectura de la novel·la 'JO', de Jordi Sierra i Fabra. Des de la lectura inicial del llibre, el debat sobre la formació de la personalitat ―tema clau de la novel·la―, la recerca i visió de relats digitals en el web, passant per la generació d'idees per a l'storyboard, l'escriptura col·laborativa del guió, l'aprenentatge del programa d'edició (PhotoStory 3) i la creació o recerca de recursos sonors i fotogràfics, fins a l'elaboració i l'avaluació dels relats. En aquesta experiència es treballen també aspectes de la narració literària: anàlisi de l'estructura de la novel·la i punt de vista del narrador, per tal de tenir-los en compte en la producció del guió i del relat personal. (2 minuts)

En la segona part es presenten 6 fragments de sengles relats digitals. S'hi podran observar els tres estils diferents de plasmar la narració audiovisual: realista (objectiu), liricoemotiu (introspectiu) i ludicotransgressor (allunyament formal), per a parlar de si mateix i de la visió del món que envolta l'adolescent. (4 minuts)

- - -Videopóster en versión castellana: http://vimeo.com/36343968

- - -Videoposter in English Version with new explanations about this experience: http://vimeo.com/36431524
-Altres experiències relatades amb vídeo

Poemas de Manuel Leiras Pulpeiro from IES Leiras Pulpeiro on Vimeo.


- - - - - - - - - - - -

Aplicacions didàctiques per mitjà del blog i d'altres utilitats